ANBI Registratie

Kerk van de Nazarener Purmerend

De Kerk van de Nazarener Purmerend is een geloofsgemeenschap die behoort tot de wereldwijde Kerk van de Nazarener en maakt onderdeel uit van het Nederlands District.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Purmerend

Website: https://www.kvdnpurmerend.nl/

E-mail: secretaris@purmerendnazarener.nl

RSIN nummer: 824150491       

KVK nummer: 75779897

De Kerk van de Nazarener Purmerend is een geloofsgemeenschap die behoort tot de wereldwijde Kerk van de Nazarener en maakt onderdeel uit van het Nederlands District. In het Handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent (voorzitter van het Nederlands District) of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener Purmerend.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de predikant en gekozen leden van deze gemeente.

C. Doelstelling en visie

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus. De Kerk van de Nazarener Purmerend

Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk.
Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

D. Beleidsplan

Landelijk beleid
De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door:

 • Het opleiden en begeleiden van predikanten en kerkelijke werkers.
 • Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed te functioneren.
 • Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 • Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 • Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 • Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 • Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke Christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 • Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 • Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.


Plaatselijk beleid

Onze kernwaarden als gemeente zijn:

 • We willen bij alles wat we doen God betrekken en Hem de eer geven.
 • Wij willen mensen uitdagen een stap te zetten richting Jezus.
 • We willen mensen uitdagen te groeien in Christus’ gelijkvormigheid en heiliging.
 • We stimuleren verbondenheid met God en met elkaar.


De onderstaande aspecten beschouwen we als wezenlijk voor onze kerkgemeenschap en we streven er naar deze kenmerken als kerk te behouden:

Theologisch

 • We zijn een kerk die het evangelie centraal stelt.
 • We proberen vanuit genade te kijken en liefde te betonen.
 • We geloven dat God ons kan veranderen en ons helpt om zelf te veranderen.
 • Geloof is verbonden met gevoel en welzijn van de mens.


Kerk zijn

 • We zijn een relatiekerk waarin onderlinge verbondenheid van groot belang is.
 • We vormen een open en laagdrempelige gemeenschap.
 • Visionair: we ondernemen graag iets nieuws.
 • We streven er naar dingen positief te benoemen.
 • Niet reglementair maar persoonlijk.

Maatschappelijke positionering
We zoeken verbinding met Purmerend, communicerend naar de stad. Eigentijds in communicatie, zoeken publiciteit bij initiatieven.

E. Beloningsbeleid

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten worden vergoed. De predikant krijgt een vergoeding conform de in het Nederlands District geldende tabellen. Deze vergoeding staat los van zijn werk als lid van de kerkenraad.

F. Activiteiten

De kerk van de Nazarener is een evangelische kerk met een boodschap van hoop. Wij geloven in een God die zijn zoon Jezus naar de aarde stuurde om vrede met hem mogelijk te maken. Dit doel wil de kerk bereiken door de volgende kernactiviteiten: het houden van wekelijkse erediensten (op zondag), evangelisatie en dienstbaarheid aan de omgeving. Daarnaast organiseren wij activiteiten die het geloof in God en de onderlinge verbondenheid versterken. Een actuele impressie van onze activiteiten is elders op deze site te vinden.

G. Voorgenomen Bestedingen

Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

G. Staat van Baten en Lasten

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in genoemd kalenderjaar.
Baten (€) Begroot
2023
Werkelijk
2023
Werkelijk
2022
A. Bijdragen gemeenteleden
39.000
49.290
53.747
B. Opbrengsten uit bezittingen
5
14
5
C. Subsidies en overige bijdragen van derden
-
-
-
TOTAAL BATEN
39.005
49.304
53.752
Lasten (€) Begroot
2023
Werkelijk
2023
Werkelijk
2022
D. Bestedingen Pastoraat (Predikant en Kerkelijk Werkers)*
22.772
22.962
23.968
E. Bestedingen Kerkdiensten e.a. Gemeentewerk
1.790
1.721
1.490
F. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
3.995
3.875
3.476
G. Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
11.000
9.953
9.529
H. Salarissen (koster, organist e.d.)
-
-
-
I. Lasten Beheer en Administratie, Bankkosten en Rente
200
432
187
J. Overige lasten
-
-
-
Zendinsprojecten
2.500
15.300
14.059
TOTAAL LASTEN
42.257
54.243
52.709
RESULTAAT (BATEN MINUS LASTEN)
-3.252
-4.940
1.043